Preskoč na navigáciu

O senáte

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským orgánom (§26, ods. 1 Zákona č. 131/2002 Zb. o vysokých školách).

Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti volia členovia študentskej časti akademickej obce.

Voľbu akademického senátu a rokovací poriadok upravujú osobitné predpisy "Rokovací poriadok AS EF" a "Zásady volieb do AS EF".

Pôsobnosť akademického senátu je uspôsobená ustanoveniami § 26 a § 27 Zákona č. 131 Zb. o vysokých školách.

Akademický senát EF si vytvoril stále odborné komisie: pedagogickú, legislatívnu, volebnú a finančnú.

Obdobie, na ktoré sú volení súčasní členovia, je štvorročné. Zápisnice a aktuálne dokumenty budú prostredníctvom týchto stránok prístupné akademickej obce fakulty.